مدیریت پروژه

از آنجایی که مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی در رسیدن به اهداف دارد و هرچند این موضوع یک رویکرد کاملا اقتضایی است و نسبت به شرایط هر پروژه می تواند متفاوت باشد ، ما در اینجا در ناوارو با فرموله کردن این فرآیند مهارت های لازم برای یک مدیر پروژه را به شما آموزش می دهیم تا بتوانید در برخورد با پروژه های مختلف از پس مدیریت آنها بر بیایید.
۱۶ جلسه دو ساعتی
دوره خصوصی ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت پروژه
ّبرآورد هزینه پروژه
تجزیه و تحلیل روند پروژه
آشنایی با نرم افزار های مدیریت پروژه
برنامه ریزی برای پروژه
اجرا و نظارت بر پروژه