درباره ناوارو

ناوارو یک مرد چهل و دو ساله با قدی بلند و شانه های پهن و موهای جو گندمی است که چشم های کوچک فرو رفته ای دارد.
کم حرف میزند ولی گزیده میگوید.
دوستان کمی دارد و یا بهتر بگویم با هر کسی دوست نمیشود اما با هر کسی دست رفاقت داد تا آخر راه با اوست.
ناوارو یک فرد با تجربه ، خلاق و با دانش است که همیشه یک راهی یا پیدا میکند یا راه را میسازد.
ناوارو عاشق بوی درختان باران خورده است و گل ارکیده را دوست دارد.
با حیوانات رابطه خوبی دارد و همیشه اخبار را دنبال میکند.
کتاب زیاد میخواند و فیلم کم‌ می بیند.
ناوارو یک مرد قابل اعتماد است.
ناوارو اینجاست ، با ناوارو راهتو بشناس.